Trang chủw-rowTin tức w-rowTin tuyển dụng
Các phẩm chất mong muốn của nhân viên
  • Hướng về khách hàng
  • Hết việc không hết giờ
  • Tôn trọng nội quy kỷ luật của công ty
  • Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
  • Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung
  • Sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng

 

Sản Phẩm Ecogreen