16:20 17/11/2023
Nguồn tham khảo

Ghi chú 1: Những người đóng góp vào các dự án Wikimedia. (2023b, September 24). Hắc tố. https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%AFc_t%E1%BB%91

Ghi chú 2: Ecogreen. (n.d.). Nhà thuốc Online Ecogreen. https://ecogreen.com.vn. https://ecogreen.com.vn/sk-melanin/

Ghi chú 3: Eumelanin và Pheomelanin: Hai melanin quyết định màu tóc của bạn. (n.d.). Vinmec. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/eumelanin-va-pheomelanin-hai-melanin-quyet-dinh-mau-toc-cua-ban/

ĐẶT CÂU HỎI